Merlinka na Exit festivalu 2010. godine – Merlinka Queer Film Festival

Merlinka Queer Film Festival

Merlinka Queer Film Festival

Merlinka na Exit festivalu 2010. godine


Merlinka festival je 2010. godine gostovala na Exit festivalu u Novom Sadu.