Motta

by

Mota
Kratki film
Režiser: Niš Gera
Velika Britanija, 2020.
Trajanje: 16 minuta

Vezana cvećem, tetovirana ruka udara lice. Konopci se odmotavaju na podu. Drhtaji bola, drhtaji oslobađanja. Šta želiš? “Mota” prati “teško klasifikovanog” brazilskog umetnika Fabija da Motu dok ispituje granice između fantazije, moći, provokacije i umetnosti.

Motta
Short film
Director: Nish Gera
UK, 2020
Duration: 16

Bound in flowers, a tattooed hand strokes a face. Ropes unwind on the floor. Tremors of pain, tremors of release. What do you desire? “Motta” follows “hard to classify” Brazilian artist Fabio da Motta as he questions the boundaries between fantasy, power, provocation and art.